STREFA UCZNIA

KONTAKT

BLOG

OFERTA

O NAS

STRONA GŁÓWNA

Korepetycje z chemii, biologii, matematyki, języka angielskiego
Matura rozszerzona z chemii 2018. Odpowiedzi z wyjaśnieniem.

iżej przedstawiamy rozwiązania wszystkich zadań z tegorocznej matury z chemii na poziomie rozszerzonym (nowa formuła). Nasz ekspert dodatkowo krok po kroku omówił sposób rozwiązania każdego zadania, uwzględniając różne możliwości, a także wskazał wytłumaczenia poprawnych rozwiązań.

 

Zadanie 1

Pierwiastkiem Z jest metal należący do czwartego okresu. Skoro jest niemetalem, to niesparowany elektron znajduje się na podpowłoce 4p. Występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek – leży w 17 grupie. Wszystko wskazuje na brom. 

 

Z:  

Symbol pierwiastka: Br  

Numer grupy: 17  

Symbol bloku: 

 

Pierwiastek X jest metalem z czwartego okresu. Posiada tylko jeden elektron niesparowany i nie może on leżeć na podpowłoce 4p. Zostaje nam do wyboru potas, skand i miedź. Tworzy tlenki na I i II stopniu utlenienia, więc pasuje wyłącznie atom miedzi. 

 

X:  

Symbol pierwiastka: Cu 

Numer grupy: 11  

Symbol bloku: 

Konfiguracja skrócona dla atomu X to: [Ar] 4s1 3d10 . Miedź ulega promocji. Kation dwudodatni będzie pozbawiony elektronu z podpowłoki 4s (1 elektron) i kolejny zostanie oderwany z podpowłoki 3d. 

X2+: [Ar] 3d9 

 

Wiązania sigma: 1 

Wiązania pi: 0 

Wolne pary elektronowe: 6 

 

Zadanie 2

Należy obliczyć średnią ważoną jako wagi przyjmując 2 oraz 3, a suma wag wynosi 5. 

Nie zapominamy o jednostce. Wynik: 1,144 · 10-22 g. 

Należy uważać na zaokrąglenie do 3 miejsca po przecinku i poprawność matematyczną tego zaokrąglenia oraz jednostkę. Wynik: 70,919 u. 

 
 
 

Zadanie 3

Mniejszą masę atomową ma izotop o masie 68,926 u. Korzystamy z przelicznika dostępnego na 9 stronie tablic maturalnych i układamy proporcję.

Nie zapominamy o jednostce. Wynik: 1,144 · 10-22 g. 


 

 
 

 

Zadanie 4

 

W obu reakcjach powstaje wodór. Należy zwracać uwagę na ładunki, tak żeby zgadzały się w równaniu reakcji po obu stronach. Najpierw dobieramy po ładunkach odpowiednią liczbę jonów OH- i H3O+, później dopisujemy odpowiednią liczbę cząsteczek wody, aby uzgodnić atomy tlenu, a na końcu wodór cząsteczkowy, aby uzgodnić atomu wodoru w równaniu reakcji. 

 

1.   2H2O + Be + 2H3O+ → [Be(H2O)4]2+ + H2 

2.   2H2O + Be + 2OH- → [Be(OH)4]2- + H2 

 

Zadanie 5

Wraz ze wzrostem temperatury rośnie % zawartość CO w stanie równowagi. Wraz ze wzrostem temperatury równowaga przesuwa się więc w stronę prawą (na stronę produktów). Ciepło musiało więc być po stronie substratów tak, aby zgodnie z regułą przekory równowaga przesunęła się w prawo po wzroście temperatury. 

Reakcja jest endotermiczna (ciepło jest dostarczone do układu) ze względu na to, że wzrost temperatury powoduje wzrost zawartości CO. 

 

Zadanie 6

W temperaturze 873 K zwartość CO2 wynosi 80%, a CO 20%. 71,6 dm3 to jeden mol. Tlenek węgla(II) stanowi więc 0,2 mola (objętość molowa jest skorelowana z liczbą moli). Tlenek węgla(IV) stanowi 0,8 mola. 

Liczymy liczbę moli CO i CO2 oraz liczbę moli tlenu w obu tych związkach sumarycznie. Następnie przeliczamy liczbę moli związków na gramy i podobnie liczymy masę tlenu. Obliczamy zawartość procentową tlenu. 

 

Zadanie 7

Zmiana barwy na pomarańczową nastąpiła tylko w próbówce I. W żadnej probówce nie nastąpiła zmiana barwy na zieloną. Osad wytrącił się w probówce II – wodorotlenek żelaza(III).

1 F 

2 F 

3 P 

 

Zadanie 8

1. HCl 

2. Na2CO3 
3. C6H5ONa 
 
 
 

 
Kolba: Wydzielenie się gazu. 
Probówka: Zmętnienie zawartości. 
 
 

CO32- + 2H+  → H2O + CO2 

 

C6H5O- + CO2 + H2O → C6H5OH + HCO3-  

lub 

 

2C6H5O- + CO2 + H2O → 2C6H5OH + CO32-  

Zadanie 9

Stosujemy wzór nieuproszczony na stałą równowagową tego procesu. Podstawiamy wyliczone stężenie molowe i wartość K. Po wyliczeniu równania kwadratowego liczymy pH. 

 

Zadanie 10

HCl jest kwasem ma najniższe pH.  

KOH jako zasada ma najwyższe pH. 

KCl jest solą mocnego kwasu i mocnej zasady, więc ma pH obojętne. NaNO2 jako sól słabego kwasu ulega hydrolizie anionowej i powstaje odczyn zasadowy. 

NH4Cl jako sól słabej zasady ulega hydrolizie kationowej i powstaje odczyn kwasowy. 
 

HCl < NH4Cl < KCl < NaNO2 < KOH 

 

Zadanie 11

Należy użyć wskaźnika numer III. pH zmiany barwy musi się mieścić w całości w skoku krzywej miareczkowania. 

 

Zadanie 12

Odczyn zasadowy 

W punkcie równoważnikowym w roztworze znajduje się tylko woda i octan sodu. Octan sodu ulega hydrolizie zasadowej. 

 

Zadanie 13

Kationu sodu nie biorą udziału w żadnym etapie reakcji, więc końcowo to ich będzie najwięcej. 

Na+ 

 

Zadanie 14

Zadanie 15

Po stronie substratów jest więcej moli gazowych reagentów. Kiedy reakcja zachodzi, ciśnienie spada. 

1 P

Po wzroście ciśnienia równowaga przesuwa się w stronę mniejszej liczby gazowych reagentów, czyli w stronę produktów – wzrost wydajności. 

2 F

Jest to reakcja egzotermiczna, więc ciepło znajduje się po stronie produktów. Wzrost temperatury powoduje przesunięcie równowagi na stronę substratów – spadek wydajności. 

3 P 

 

Zadanie 16

1 P 

2 P 

3 P

 

Zadanie 17

Zadanie 18

Hf > Tl > Mo > Tc 

Najsilniejszy utleniacz ulega najchętniej redukcji. Redukuje się najłatwiej technet, a najsłabiej hafn. 

 

Najsilniejszy utleniacz: Tc (4+) 

Najsłabszy utleniacz Hf (4+) 
 
 
Zadanie 19

 

Zadanie 20

Wodorotlenek niklu(II) nie reaguje z mocnymi zasadami. Charakter zasadowy. 

Zadanie 21

Redoks zapisujemy z użyciem środowiska zasadowego, gdyż w reakcji bierze udział wodorotlenek. 

Zadanie 22

Zielony roztwór 

Zielony osad 

Brunatny osad 

Zadanie 23

Zadanie 24

Zgodnie 

Elektrofilowa  

Niezgodna  

Rodnik drugorzędowy 

 

Zadanie 25

 

Zadanie 26

 

Zadanie 27

Zadanie 28

 

Zadanie 29

Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane

 

Zadanie 30

Substytucja rodnikowa  

Substytucja nukleofilowa  

 

Zadanie 31

2 i 5 

 

Zadanie 32

 

Zadanie 33

1. Pięcioczłonowego 

2. Nie są  

3. Znajdują się  

4. Większa  

 

Zadanie 34

Grupa hydroksylowa  

A: st. utlenienia: zerowy, hybrydyzacja: sp3

B: st. utlenienia: pierwszy, hybrydyzacja sp3 

 

Zadanie 35

 

 

Zadanie 36

I Szafirowy roztwór 

II Żółty roztwór 

IV Cegalstoczerwony osad 

V Fioletowy roztwór  

 

Zadanie 37

Cząsteczka nie jest chiralna gdyż posiada płaszczyznę symetrii (nie oś!!!) / jest formą mezo

 

Zadanie 38

I.   Skrobia 

II.  Albumina 

III. Fruktoza 

IV. Glukoza 

Denaturacja  

Zadanie 39

Nie, objawy reakcji były takie same. Ze względu na to, że ketozy w środowisku zasadowym odczynnika Trommera ulegają izomeryzacji do aldoz.  

 

Zadanie 40

Pierwszych  

Maleje  

0,274 

 

 

 

 

16 maja 2018
18 kwietnia 2018
Nie każdy z nas mieszka w dużym mieście, gdzie dostęp do specjalistów  w swojej dziedzinie jest duży, a w ofertach zajęć można przebierać bez końca. Wielu uczniów pochodzi z mniejszych
27 kwietnia 2018
W czasach pozytywizmu w Polsce każdy „porządny obywatel” szczycił się znajomością przynajmniej języka francuskiego na poziomie umożliwiającym nie tylko prostą komunikację, ale też prowadzenie dyskusji na rozległe tematy. Oczywiście, takimi
02 maja 2018
Przyzwyczajeni jesteśmy do standardowego sposobu nauczania. Do szkoły wychodzimy rano, spędzamy tam parę godzin, później zajęcia dodatkowe. Jedziemy przez miasto pod wskazany adres, gdzie odbywają się nasze korepetycje lub kursy.
16 maja 2018
iżej przedstawiamy rozwiązania wszystkich zadań z tegorocznej matury z chemii na poziomie rozszerzonym (nowa formuła). Nasz ekspert dodatkowo krok po kroku omówił sposób rozwiązania każdego zadania, uwzględniając różne możliwości, a

Pozostałe artykuły

STREFA UCZNIA

KONTAKT

BLOG

OFERTA

O NAS

STRONA GŁÓWNA